Atteikuma tiesības


Šie atteikuma tiesību izmantošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir spēkā starp:

Pārdevēju – Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "E-RIDE", reģ. Nr. 40203294816, juridiskā adrese: Ogres iela 14 - 31, Rīga, LV-1019, un

Pircēju – patērētāju (fizisku personu, kas iegādājusies preces nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), attiecībā uz Pārdevēja pārvaldītā mājāslapā www.e-ride.lv (turpmāk tekstā – Mājaslapa) iegādātajām Precēm (turpmāk tekstā – Preces).

Pircējs ir tiesīgs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot nekādu pamatojumu, atgriezt Preci, saskaņā ar zemāk aprakstītajiem noteikumiem:

1. Atteikuma veidlapa:

1.1.Pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atteikties no Precēm informē Pārdevēju, iesniedzot tam aizpildītu atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu:

- papīra formā uz adresi: Matīsa iela 58-19, Rīga, LV-1009 , vai

- elektroniski uz e-pastu: [email protected]

1.2.Termiņš ir ievērots, ja Pircējs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircēja pienākums ir pierādīt atteikuma veidlapas nosūtīšanu noteiktajā termiņā.

2. Preces atgriešanas termiņš:

2.1.Pircējs nosūta Preces atpakaļ Pārdevējam vai nodod tos Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

3. Preces atgriešanas veidi:

- Nosūtot ar pakomātu, pakomāta adrese: Rīga, TC "Bērnu Pasaule";

- Nosūtot pa pastu uz adresi: Matīsa iela 58-19, Rīga, LV-1009;

- Iesniedzot personīgi veikalā “E-RIDE”, Matīsa ielā 58, Rīga, LV-1009.

4. Pircējs sedz Preču atgriešanas tiešās izmaksas.

5. Prasības Precēm, kuras tiek atgrieztas:

5.1.Atpakaļ sūtāmai Precei ir jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija to saņemot.

5.2.Precēm un tās iepakojumam ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves, izņemot iepakojuma plēves, bez kuru noņemšanas nav iespējams atvērt un iedarbināt (ieslēgt) Preci, u. tml.) un nelietotām.

5.3.Prece ir jāatdod tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, atdodot Preces iegādāšanās dokumentu, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Preču komplektu, kurš sastāv no vairākām Precēm, jāatdod pilnā tā sastāvā, t.i. visas komplektā ietilpstošās Preces.

6. Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantotas citā nolūkā, nevis Preču rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Ja Precei tiek konstatētas nolietojuma pazīmes, Pārdevējs aprēķina Precēm nodarītos zaudējumus un šo zaudējumu summu ietur no Pircējam atgriežamās naudas summas, informējot par to Pircēju.

7. Atteikuma tiesības nevar izmantot:

- ja Pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

8. Naudas atgriešana:

8.1.Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu par Precēm un Pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā ar Bankas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas kontu, no kura tika veikta apmaksa par Precēm.

8.2.Ja Pircējs ir izmantojis piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējs atmaksā Pircējam piegādes izdevumus apmērā, kas atbilst Pārdevēja piedāvātajam vislētākajam standarta piegādes veidam.

8.3.Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis Preces vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka Preces ir nosūtīti atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

9. Pārdevēja kontaktinformācija:

- e-pasts: [email protected];

- tālr.: +371 24002304.

10. Noteikumu spēkā esamība un grozījumi:

10.1. Atteikuma tiesības ir spēkā tikai gadījumā, ja Pircējs ir patērētājs - fiziska persona, kura iegādājas Preces privātam patēriņam (ne saimnieciskai darbībai)

10.2. Noteikumi ir spēkā attiecībā uz visām Precēm, kas tiek iegādātas Mājaslapā.

10.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt Noteikumus, neinformējot Pircēju iepriekš. Jaunā Noteikumu redakcija ir spēkā no brīža, kad Pārdevējs to ir publicējis Mājaslapā.

10.4. Pircējam ir pienākums pirms Preču iegādes iepazīties ar aktuālo Noteikumu redakciju. Mājaslapas izmantošana un Preču iegāde tajā nozīmē piekrišanu aktuālajai Noteikumu redakcijai.

10.5. Jautājumiem, kas nav atrunāti Noteikumos, ir piemērojami Pārdevēja reģistrācijas valsts normatīvie akti.


Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications